ЕТО КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА SEISS 5 ГРАНД

В предходната статия за SEISS 5 грант споменахме, че ще има ново условие, което ще е нужно да изпълните, за да можете да кандидатствате за 5 грант. Тази информация, предоставена от HMRC, ще бъде за това условие, наречено тест на оборота (turnover test).

Преди да подадете заявлението, трябва:

1) Да изчислете оборота си за 12-месечен период, започващ от 1 април 2020 г. до 6 април 2020 г.
2) Да намерете своя оборот от 2019 г. до 2020 г. или от 2018 г. до 2019 г., за да го използвате като референтна година.

Двете точки ще са ви нужни, за да можете да кандидатствате за 5 грант.

Оборотът включва приходите, таксите, продажбите или парите, спечелени или получени от вашия бизнес.

  1. Изчисления по оборота от април 2020 г. до април 2021 г.

Трябва да изчислите оборота си за период от 12 месеца. Началната дата на изчислението трябва да изберете да бъде от 1 април 2020 г. до 6 април 2020 г.

Трябва да проверите дали изчисленията са ви точни. HMRC ще може да провери изчисленията ви, след като подадете данъчната си декларация за този период.

Сумата ви трябва да включва оборота от всички ваши предприятия.

Къде да намерите данните за оборота си?

Можете да:
• направите справка с данъчната си декларация за периода 2020-2021 г., ако сте я попълнили.
• проверите счетоводния си софтуер (ако използвате такъв).
• прегледате счетоводните си документи или електронните си таблици, които обхващат фактурите за самостоятелна заетост и получените плащания.
• проверите банковата сметка, която използвате за бизнеса си, за да отчитате парите, постъпващи от клиенти.

• попитате вашия счетоводител или данъчен консултант (ако имате такъв).

Какво да не включвате

Всичко, което е отчетено като друг доход в данъчната ви декларация. Не бива да включвате и плащания за издръжка, свързани с корона вирус (COVID-19), като например предходни безвъзмездни средства от SEISS, които сте получавали.

Ако сте започнали или прекратили дейност през 2020-2021 г.

Трябва да включите оборота, получен между април 2020 г. и април 2021 г., дори ако той обхваща по-малко от 12 месеца.

Ако имате повече от един бизнес като sole trader

Сумата ви трябва да включва общия оборот от всички ваши предприятия. Това включва всеки нов бизнес, който сте започнали между април 2020 г. и април 2021 г.

Ако сте член на съдружие и нямате други фирми

Трябва да изчислите и използвате стойността на общия оборот на партньорството.

Ако сте член на съдружие и имате и друго предприятие

За всяко партньорство ще трябва да изчислите и включите своя процентен дял в оборота на партньорството. Този процент ще бъде същият като процента на печалбата, която сте взели от всяко партньорство през референтната година, дори ако процентът на вашия дял в печалбата се е променил през 2020 г. към 2021 г. Трябва да го добавите към оборота от другите си предприятия.

Ако сте се присъединили към партньорство между април 2020 г. и април 2021 г. и имате други предприятия

Трябва да определите своя дял от оборота. Той трябва да бъде същият процент от печалбата, който сте взели от партньорството през 12-месечния период от април 2020 г. до април 2021 г. Трябва да добавите този дял към оборота от другите ви предприятия.

  1. Намиране на оборот от предходна година, който да се използва като референтна година

В повечето случаи трябва да използвате оборота, отчетен в данъчната ви декларация за 2019-2020 г., като референтна година. Цифрата трябва да се основава на 12-месечен период и да включва общия оборот за всички Ваши предприятия.

Ако 2019-2020 г. не е била нормална година за Вашия бизнес, можете да използвате оборота, отчетен в данъчната Ви декларация за периода 2018-2019 г. Вашите документи трябва да показват как 2019-2020 г. не е била нормална година за Вас. Например, ако:
• сте отговаряли на условията за получаване на пета безвъзмездна помощ, но не сте подали декларация за периода 2019-2020 г.
• сте загубили голям договор
• сте били в отпуск за да гледате дете си или сте били в дългосрочен отпуск поради заболяване.

Научете повече за това как различните обстоятелства влияят на правото ви на безвъзмездна помощ от тук: https://www.gov.uk/guidance/how-different-circumstances-affect-the-self-employment-income-support-scheme

Къде да намерите оборота си в данъчната си декларация

В данъчната ви декларация има поле за оборот. Ако подавате декларация на хартия, полето е различно в зависимост от това кои раздели на самооценката попълвате. За раздел:
• SA200 това е поле 3.6
• SA103S е поле 9
• SA103F е поле 15
• SA800 е поле 3.24 или 3.29 (за партньорства)

Можете да намерите предишни данъчни декларации като:
• влезнете в личния ви данъчен акаунт от тук: https://www.gov.uk/log-in-register-hmrc-online-services
• потърсите копие на декларацията, която е възможно да сте получили при подаване.
• да попитате счетоводителя си (ако имате такъв).

Преди да подадете искането си, трябва да проверите дали използваната от вас сума е вярна.

Ако смятате, че тя не е вярна, например включва други доходи от бизнеси, трябва да се уверите, че използвате правилната сума, когато подавате и коригирате данъчната си декларация.

Ако имате счетоводен период, който е по-дълъг или по-кратък от 12 месеца

Трябва да изчислите какъв е бил 12-месечният ви оборот. По-надолу в статията ще ви покажем пример как се правят тези изчисления.

Ако сте започнали или прекратили търговска дейност през референтната си година

Трябва да включите оборота, получен през вашата референтна година, дори ако той обхваща по-малко от 12 месеца.

Как вашият оборот влияе на размера на безвъзмездните средства

При подаване на искането си онлайн, услугата ще поиска от вас данните за оборота и ще ги сравни. След това службата за подаване на заявления ще ви каже дали можете да поискате по-високата или по-ниската сума на безвъзмездните средства.

Ако оборотът ви е намалял с 30% или повече безвъзмездната помощ ще се изчислява на 80% от средната печалба за 3 месеца с горна граница до £7,500

Ако оборотът ви е намалял с по-малко от 30% безвъзмездната помощ ще се изчислява на 30% от средната печалба за 3 месеца с горна граница от £2,850

ПРИМЕРИ:

Пример 1: Кога ще получите по-високият грант

Ако имате общ оборот от:
• £20,000 за 2019-2020 счетоводна година
• £10,000 за 2020-2021 счетоводна година

В този случай, вашият оборот за периода от април 2020 г. до април 2021 г. е намалял с 50% в сравнение с периода 2019-2020 г.

Тогава ще получите по-високата сума на безвъзмездната помощ, която е на стойност 80% от средната печалба от за 3 месеца, тъй като оборотът ви е намалял с повече от 30%.

Пример 2: Кога ще получите по-ниският грант

Ако имате общ оборот от:
• £20,000 за 2019-2020 счетоводна година
• £16,000 за 2020-2021 счетоводна година

В този случай, вашият оборот за периода от април 2020 г. до април 2021 г. е намалял с 20% в сравнение с периода 2019-2020 г.

Тогава ще получите по-ниската сума на безвъзмездната помощ, която е на стойност 30% от средната печалба от за 3 месеца, тъй като оборотът ви е намалял с повече от 30%.

Пример 3: Ако 2019-2020 г. не е била нормална година за вашия бизнес

Нека кажем, че през 2019-2020 г. сте имали по-нисък от обичайният оборот, поради дълъг период на боледуване. През 2018-2019 г. сте имали нормална година на оборота, така че можете да използвате 2018-2019 г. като референтна година.

Ако имате общ оборот от:
• £36,000 за 2018-2019 счетоводна година
• £9,000 за 2020-2021 счетоводна година

В този случай, вашият оборот за периода от април 2020 г. до април 2021 г. е намалял с 75% в сравнение с периода 2018-2019 г.

Тогава ще получите по-високата сума на безвъзмездната помощ, тъй като оборотът ви е намалял с 75%, което е повече от нужните 30%.

Пример 4: Ако имате повече от един бизнес

Ако имате общ оборот за 2019-2020 от:
• £30,000 за Фирма А
• £20,000 за Фирма Б

Ако ги съберете, общият им оборот ще бъде £50,000.
Също знаем, че общият оборот от двете ви фирми за 2020-2021 е бил £25,000.

В този пример имате право да поискате по-високата безвъзмездна помощ, като сравните оборота от 2020 г. до 2021 г. с този от 2019 г. до 2020 г., тъй като общият ви оборот е намалял с 50%.

Пример 5: Ако счетоводният ви период е по-дълъг от 12 месеца

Ако имате 15-месечен счетоводен период и сте декларирали оборот от £45,000 в данъчната си декларация за 2019-2020 г. За да получите 12-месечния си оборот за 2019-2020 г., можете да:
1) Разделете сумата за 15 месеца на 15, за да получите оборота за 1 месец.
2) Полученото число го умножавате по 12.

£45,000 / 15 = £3,000 – Това ще бъде месечния оборот

£3,000 x 12 = £36,000 – Това ще е оборота за 12-месечния период

Пример 6: Ако имате счетоводен период, по-кратък от 12 месеца, защото сте променили счетоводната си дата

Ако вие:
• имате 8-месечен отчетен период и деклариран оборот от £16 000 в данъчната си декларация за 2019-2020 г.
• сте имали 12-месечен отчетен период през 2018-2019 г. и е деклариран оборот от £24 000

За да получите 12-месечния си оборот за 2019-2020 г., трябва да:
1) изчислете 4-месечния оборот от данъчната си декларация за 2018 г. до 2019 г., като разделите на 12 и умножите по 4.
2) да добавите получената цифра към 8-месечния отчет на оборота за 2019-2020 г.

Източник: Stotinka Limited

Related Articles

ПЕТИ ГРАНД – КОГА ЩЕ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ?

Петата правителствена безвъзмездна помощ за доходи от самостоятелна заетост (SEISS) ще бъде отворена за кандидатстване в края на юли и ще покрие периода между 1…

ВАЖНО !!! Всички, които НЕ живеят постоянно в Обединеното Краство, но искат да работят временно или сезонно.

За всички, които НЕ живеят постоянно в Обединеното Краство, но искат да се връщат там, за да работят временно или сезонно. Трябва да кандидатствате за…

Как да изискаме 5та помощ за самоосигуряващи се ( Self-employed )

Бяха разпространени детайли относно петата вноска за самоосигуряващи се лица от Схемата за подпомагане на самоосигуряващи се лица (SEISS). Четвъртата помощ, която приключва до дни…

КАК ДА КЛЕЙМНЕТЕ “TAX RELIFE” ЗА ЦЯЛАТА ГИДИНА

Ситуацията с работенето от вкъщи тази година е променлива: фирми затварят, отварят и затварят отново офисите си, а много служители работят от вкъщи постоянно или…

HMRC обяви, че няма да налага такси за късно подадени декларации и просрочени плащаня

Днес HMRC обяви, че няма да таксува: Санкции за късно подаване за тези, които подават документи онлайн до 28 февруари 2022 г. Санкции за просрочено…

Има много причини HMRC да ви дължат tax refund (връщане на данъци)

Има много причини HMRC да ви дължат tax refund (връщане на данъци). Ако сте employed и плащате данък чрез PAYE, се случва изчислението да е…

Responses

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.